dimecres, 26 de setembre de 2012

Mocions presentades i aprovades en el darrer ple pel PSC-GIR

PRIMERA MOCIÓ

Els regidors del grup municipal PSC-GIRIUDEBITLLES presentem la següent moció per a la seva votació en el ple municipal:

EXPOSEM:

Des de fa molts anys l’arxiu històric municipal està dipositat en l’espai de Cal Xerta a l’espera d’una ubicació definitiva. Amb el pas dels anys la possibilitat d’un espai destinat a arxiu municipal ha anat variant però l’actual situació econòmica ha posposat aquesta inversió per a un futur no immediat.


Coneixedors d’aquesta situació per salvaguardar un bé d’interès comú i evitar que es malmeti l’estat bona part de la documentació històrica del nostre municipi,

 
Per això, proposem al ple l’adopció els següents acords:

 
1.   Iniciar converses amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès per aconseguir que la documentació històrica de l’arxiu municipal s’hi pugui quedar-hi en dipòsit per a la seva correcte conservació i consulta fins que es disposi d’un espai adequat pel seu retorn al poble.

2.   Recuperar l’acord amb la Diputació de Barcelona perquè col·labori econòmicament en la tasca de classificació i ordenació dels documents de l’arxiu municipal.

SEGONA MOCIÓ

Els regidors del grup municipal PSC-GIRIUDEBITLLES presentem la següent moció per a la seva votació en el ple municipal:

EXPOSEM:

L’increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 10% que va aprovar el Consell de Ministres del govern espanyol del 30 de desembre 2011 en els municipis que no havien actualitzat el seu valor cadastral abans del 2002, ha significat una nova despesa per totes les llars del nostre municipi. Aquest augment no previst, sumat a l’augment aprovat en les ordenances fiscals del 2012,  ha suposat un important increment que els riudebitllencs i riudebitllenques han vist reflexat en l’import total a pagar de l’IBI.

El caràcter unilateral i general de la mesura comporta que l’increment també hagi afectat a les famílies que actualment estan passant dificultats econòmiques.

Per això, proposem al ple l’adopció dels següents acords:

1.   Establir en les ordenances fiscals de l’any vinent unes bases de subvencions i/o bonificacions per tal que les famílies amb rendes més baixes puguin fer front a futurs augments de l’IBI.
         2.   Establir un pagament fraccionat com a mínim en dos parts d’aquest impost per a tots els riudebitllencs i riudebitllenques que així ho sol·licitin.
3.   Estudiar la possibilitat que en els pagaments superiors a 300 euros es pugui ampliar a 4 pagaments l’import total de l’IBI.