diumenge, 22 de febrer de 2009

Reforma i ampliació de la Llar d'infants municipal "EL PATUFET"


El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals el projecte executiu de “Reforma i ampliació de la Llar d’Infants Municipal “El Patufet” elaborat per Activitats Arquitectòniques S.L. El pressupost per contracte IVA inclòs puja la quantitat de 562.469,16 €.

D’aquesta forma s’inicia el procés que portarà a la licitació de l’obra abans d’aquest estiu per tal que les obres s’iniciïn en finalitzar el present curs. Això comportarà que el curs 2009-2010 la llar d’infants s’hagi d’ubicar en un espai provisional. Actualment ja s’està treballant des de la regidoria d’Ensenyament per trobar una bona sol·lució que no afecti el bon desenvolupament de la llar d’infants.

El projecte contempla que la llar d’infants pugui admetre dues línies complertes d’educació, amb un total de 82 places. Això significarà més que doblar el número de places que actualment hi ha a les aules de la llar. També comportarà un millor finançament per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya doncs actualment només són 15 les places reconegudes i que reben el seu suport econòmic. Amb les obres totes les places seran reconegudes i el 100% de les places ocupades rebran el finançament que pertoca del Departament.

El projecte reordena l’espai actual que ocupa la llar d’infants, redimensionant els espais a la normativa vigent, adequant les instal·lacions, contemplant un espai de menjador i els serveis per al professorat. La part central del pati entre les aules serà un gran espai amb llum natural que es diferenciarà del pati exterior i que es podrà utilitzar quan el temps no acompanyi per no haver de sortir a l’exterior o també per muntar-hi activitats diverses.

Des del GiRiudebitlles estem satisfets d’haver contribuït amb el nostre treball conjuntament amb els companys de coalició del PSC i actualment també amb els socis de govern CiU, d’haver aconseguit en tant sols 6 anys un nou CEIP Sant Jeroni (amb tots els equipaments i cursos agrupats) i d’una llar d’infants moderna amb capacitat per cobrir la demanda del municipi pels propers anys sobradament.

any 2008: el més plujós dels últims 5

Precipitacions de l'any 2004 al 2008, litres per m2, a Sant Pere de Riudebitlles

2004 - 555
2005 - 497
2006 - 351
2007 - 409
2008 - 602

Tot i un inici d'any molt sec, (recordeu a un conseller demanant ajuda a la Moreneta?), a partir del mes de maig les precipitacions van ser molt abundants, acabant l'any amb el major registre dels últims 5 anys.

La sequera de la primera meitat d'any, va provocar una sèrie de mesures i actuacions per part de l'Ajuntament, per millorar el servei, evitar perdues a la xarxa, i maximitzar el recursos existents. Els resultats han sigut molt bons, millorant l'eficiència de la xarxa, que ens tindrà millor preparats per altres periodes similars de sequera.

diumenge, 15 de febrer de 2009

Fons Estatal d'Inversions Local 2009 : 410.436€ en 4 projectes

En el Butlletí Oficial de l’Estat apareix el Reial Decret Llei 9/2008 pel que es crea un Fons d’Inversió Local per a la dinamització de l’economia i de l’ocupació. En aquest Fons es poden incloure obres que no hagin estat objecte de planificació i que la seva execució sigui immediata i no estigui prevista dins el pressupost de l’entitat per a l’exercici 2.009. És requisit indispensable la contractació de treballadors en situació d’atur.

A l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles li corresponen 410.436 €. S’han presentat 4 projectes que han estat aprovats. Les obres han estat escollides pel govern municipal amb el criteri que les obres puguin ser executades per empreses del municipi i que millorin l’espai públic. Són les següents:

Pavimentació de la prolongació del C/del Sol (connexió Barri de l’Altra Banda amb el Pont del Trull)
Pressupost: 150.912,36 €

Característiques: Fonamentalment pel trànsit de vehicles, cosa que implica dotar-lo de pavimentació per la circulació en ambdós sentits, introduint la senyalització horitzontal que també millorarà la seguretat de la circulació de vianants, al disposar de vorals específicament senyalitzats. La intervenció també inclou la implantació d’una canonada de servei d’aigua potable al llarg del voral que permetrà completar l’anellat de la xarxa existent, assegurant així que el subministrament al Barri de l’Altra Banda no es vegi hipotecat per avaries o treballs (actualment l’únic punt de connexió d’aigua pel barri és pel pont de l’Altra Banda).


Condicionament de l’espai públic polivalent al sector “La Plana d’en Solé”
Pressupost: 107.771,97 €

Característiques: es planteja la urbanització mitjançant la formalització d’una plaça urbana amb paviment preparada per albergar diferents activitats. La plaça es dissenya amb la voluntat de constituir un espai polivalent apte per a usos lúdics (festes populars, espectacles,...)com eventualment usos esportius. Aquest espai plurifuncional complementarà la propera instal·lació del nou equipament sociocultural a l’altra parcel·la colindant i també propietat de l’Ajuntament.


Nova vorera i xarxa de clavegueram al sector industrial “La Carretera”
Pressupost: 80.497,32 €

Característiques: l’accés al nucli urbà per la Carretera BP-2151, venint des del costat oest, presenta una important discontinuïtat en l’estat de les voreres al denominat sector industrial “La Carretera”, actualment força malmeses per la invasió de vehicles pesants. Es proposa la reurbanització d’aquest tram de la travessera urbana de la Carretera amb l’ execució d’una nova vorera, la instal·lació de pilons i la implantació de nova xarxa de clavegueram. També hi ha previst la renovació de la xarxa d’aigua existent, substituint una bona part de la xarxa que és de fibrociment. L’actuació es realitza en el tram on existia la vorera i que pel pas dels anys i pel seu nul manteniment presenta un estat lamentable.

Actuació al C/Joan Altet(1a fase): canvi de tub de distribució aigua potable i adequació al decret 135/95
Pressupost: 71.254,35 €

Característiques: l’estat actual del c/Joan Altet en el tram entre el c/Piera i el primer accés al c/del Sol és el següent: la xarxa actual d’aigua és formada per un tub de fibrociment, en la seva major part, amb un dimensionat insuficient i que en alguns punts passa per l’interior de soterranis particulars. Per altra part la xarxa
no està anellada amb la resta de les canonades. L’actual amplada de les voreres té una mitjana de 50 cms i és insuficient. Com a solució viària es pretén la “prioritat invertida” al c/Joan Altet, amb l’objectiu de potenciar l’ús per a vianants, amb una vorera de 90cms. Tant la vorera com el carrer estaran al mateix nivell complint el decret 135/95 conforme al codi d’accessibilitat. Per a la xarxa d’aigua potable es col·locarà una canonada de polietilè d’alta densitat de 75mm de diàmetre sota la nova vorera i es connectarà els extrems de la canonada pels seus finals.

dissabte, 7 de febrer de 2009

La xarxa WIFI i la (mala) memòria...

LA POLÈMICA DEL WIFI

Fa pocs dies el sr. Cap de l’oposició ha manifestat públicament la seva sorpresa que el govern municipal no aprovés una moció d’ERC del passat mes de juny per dotar al municipi de WIFI i que uns mesos després s’ha assabentat que s’hi està treballant.
Voldríem recordar uns punts al sr. Cap de l’oposició i li demanaríem que abans de fer afirmacions consultés les actes dels plens municipals per no caure en el ridícul. Davant l’afirmació del sr. Cap de l’oposició que el govern actúa un cop ERC va presentar la seva moció des del GiRiudebitlles li volem recordar:

1. El grup PSC-GiRiudebitlles ja portava al seu programa electoral la voluntat de crear una xarxa WIFI.
2. Que en el pressupost del 2009 elaborat el mes de novembre passat ja es va contemplar una partida per a la xarxa WIFI

I de pas, us volem reproduir l’acta del ple del 11 de juny de 2.008 aprovada per tots els grups (inclòs ERC) i que literalment diu:

“Intervenint el sr.Vicens Olivé, diu que voten en contra d’aquesta moció(d’ERC sobre el WIFI), no pel seu contingut sinó perquè ells (PSC-GIR-CiU) ja estan treballant en aquest tema i han tingut contactes amb l’empresa Impacte de Vilafranca del Penedès que ha fet una actuació similar a Les Cabanyes i projecten estendre’l al municipi d’Avinyonet i, avui per avui, aquest projecte està en període de proves i, és clar, mentre no estigui consolidat no l’han volgut posar sobre la taula. També comenta que aquest servei l’haurà de contractar la gent, tot i que el preu l’haurà de fixar en el seu moment l’Ajuntament i, fins ara, els estudis tècnics i econòmics que s’han realitzat han estat gratuïts.

Intervenint el sr. Jesús Salius, comenta que al sentir la intervenció del sr. Vicens Olivé, acredita que ells com a grup que forma part de l’Ajuntament, haurien de tenir més informació i potser s’haurien estalviat de presentar aquesta moció però, és clar, la dinàmica que té l’equip de govern és aquesta i l’administra de la forma que l’administra.”


SR CAP DE L’OPOSICIÓ, COM POT AFIRMAR QUE EL GOVERN ARA ACTUA, QUAN EN EL PLE DE FA 7 MESOS JA LI VAN CONFIRMAR QUE S’HI ESTAVA TREBALLANT?